(19) Loew,B - Orth,R [C01]
SLLWO 2003(B) (3), 27.12.2003

20480kB 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.exd5 exd5 5.Bd2 Nf6 6.Be2 0-0 7.Nf3 Re8 8.0-0 Bg4 9.Ne5 Bxe2 10.Nxe2 Bd6 11.f4 Ne4 12.Nc3 Nxd2 13.Qxd2 c6 14.Rf3 Nd7 15.Nxd7 Qxd7 16.Raf1 Bb4 17.a3 Bxc3 18.bxc3 Qe7 19.f5 f6 20.Rg3 Qxa3 21.Qh6 Qf8 22.Qh5 Qf7 23.Qg4 Re4 24.Rf4 Rae8 25.h4 Qc7 26.Rgf3 a5 27.h5 Rxf4 28.Rxf4 Re1+ 29.Kf2 Qe7 30.Kg3 Qc7 31.Kf2 Qe7 32.Kg3 Re3+ 33.Rf3 Rxf3+ 34.Qxf3 Qe4 35.Qf2 a4 36.Qd2 Qxf5 37.Qe2 Kf7 38.c4 Qg5+ 39.Kf2 Qh4+ 40.Ke3 Qe4+ 0-1